İkinci Hayfa Konferansı Hazırlık Komitesi’nin Deklarasyonu

Filistinli mültecilerin geri dönüşü ve tarihsel Filistin’de demokratik, laik devlet için 9 Nisan 2010 tarihli Yafa’daki toplantısında komite tarafından onaylandı

Hazırlık Komitesi

Hazırlık komitesi, farklı siyasi hareket ve partilerden, insan hakları örgütlerinden, sanat, akademi ve kültür gibi sivil toplumun ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinden bir grup eylemci ve bireylerdir. Bu konferansı, mesajının önemine inandığımızdan dolayı toplamak için birlikte çalışmaya karar verdik.

 Niçin Filistinli mültecilerin Geri Dönüşü ve Demokratik Laik Devlet için çağrı yapıyoruz?

Filistin halkı, ulusal ve insan haklarının inkar edilmesine, etnik temizlik, işgal, ırkçılık ve ablukaya uğramaktadır. Bu acıların görünürde bir sonu yoktur. Çekilen acı doğal olarak, zulüm ile karşılaşan direnişe yol açmaktadır. Sonuç, süre giden bir anlaşmazlık, hakların inkarı ve kanlı savaşlardır. Bu uzatmalı anlaşmazlık, ülkenin tüm sakinlerinin ve bölge halklarının güvenliğine artan bir tehdit oluşturuyor, dünya barışını tehlikeye atıyor.

Bu anlaşmazlığın çözümünün adalet temelinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle öncelikle mazlumun bakış açısından bakıyoruz. Çözüm, hakları inkar edilen bu insanlara hayatlarını yeniden kurmaları ve onurlarını ve refahlarını sağlamaları için gerekenlerin hepsini sağlamalıdır. Sonuç olarak, herkesin katılımı ve yararı ilkesine dayanan gerçek bir demokratik toplum kurulacaktır.

Filistinli Mültecilerin Geri Dönüşü

Sahip oldukları her şeyi Nakba’nın etnik temizliği sırasında ve ondan bu yana kaybetmiş ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Filistinli mülteciler, Filistin halkının tüm kesimleri arasında mahrumiyetten ve adaletsizlikten en çok acı çeken kesimidir. Mültecilerin geri dönüşünü, her çözümün birinci ve temel bileşeni olarak gördüğümüz için konferansımızın gündeminin merkezine koymayı seçiyoruz. El-Awda (Geri Dönüş) dediğimizde, mültecilerin sürüldükleri tüm bölgelere geri dönüşünü sağlayacak somut bir planı kastediyoruz. Hak sahipleri, Filistin halkının parçası ve insanlar olarak mültecilerin davasına hakiki bir yaklaşım istiyoruz. Uygulanması için pratik çerçeve sağlamaksızın haklarını soyut bir sözlü tanıma ile mültecilerin davasını reddetmek için yeterli değildir.

Demokrasi

İşgali, Apartheidi, ırkçılığı, baskı ve ayrımcılığı ortadan kaldırmalıyız.

Siyonist sömürgeciliğin politikalarının, Nakba’dan (ve İsrail devletinin kurulmasından) önceki ve sonraki yıkıcı etkilerine son vermeliyiz. Bu, etnisite, dini kimlik ve ulusal kökene göre baskı ve ayrımcılılık yapan tüm yasaların, politikaların, tedbirlerin, askeri ve sivil denetim sistemlerinin lağvedilmesini kapsar. Kadınlara karşı tüm marjinalleşme ve baskı tezahürlerinin ortadan kaldırılması gerekliliğini ayrıca vurguluyoruz. Yönetim sistemi, tüm vatandaşlar için medeni, siyasi, sosyal ve kültürel haklarda eşitlik üzerine kurulmalıdır. Rejim, tüm farklı kimlikleriyle bütün halkın adına adaleti kesin suretle uygulamalıdır.

Herkes için en iyi çözümün, Filistin’in tüm sakinlerinin ve geri dönecek mültecilerinin ayrımcılık olmaksızın tek demokratik devlette yaşaması olduğuna inanıyoruz. Bu devlet, tüm vatandaşları için yeni toplumu kurmada insan haklarını, eşitliği ve gönenci ve tam katılımı sağlayacaktır. Bu hakları sağlamak için gelecekteki devlet, din, ırk, etnisite, cinsiyet, uyruk, sınıf veya başka bir nedene dayalı ayrımcılığı yasaklayacak bir anayasa hazırlayacaktır.

Laiklik

Siyonist hareket, İsrail’i bir “Yahudi devleti” olarak niteledi ve bu ırkçı ilkeyi, etnik temizlik, mültecilerin geri dönüş hakkının inkar edilmesi ve yaşamın tüm alanlarında ayrımcı bir sistemin kurulması için bir bahane olarak kullanıyor. Dahası, demokrasinin temel ilkelerinden biri olan din ve devletin birbirinden ayrılmasının aksine Siyonizm, dini, devletin elinde bir baskı aracı olarak sömürdü.

Laik bir devlet arzumuz, dini veya ideolojik eğilimleri ne olursa olsun tüm vatandaşlar için bütün hakları garanti eden ve ibadet özgürlüğünü ve tüm dinlerin kutsal mekanlarının korunmasını garanti eden demokrasinin genel ilkelerinin bir parçasıdır. Filistin’deki toplumun çok kültürlü ve çok dinli yapısı dikkate alındığında, devletin laik niteliği, demokratik süreçte eşit bir temelde tek toplumun tüm kesimlerinin tam katılımını sağlamak için zorunlu bir koşul olduğuna inanıyoruz. Aynı demokratik ilkeler yanında, laikliğin bir baskı ve dışlama aracı olarak sömürülmesini reddediyoruz.

Herkesin yararı için

Demokratik laik devlet çözümü, parçalanma ve sürgün yıllarından sonra, anayurtlarında özgür bir halk olarak, her türlü baskı ve adaletsizlik olmaksızın yaşamlarını yeniden kurarak kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirmek suretiyle tüm Filistin halkını birleştirecektir.

Aynı zamanda bu, birbiri ardına gelen İsrail hükümetleri tarafından sahte olarak vaat edildiği gibi Siyonizm’in onların barış ve güvenliklerini sağlayamamasından ardından Filistin’in Yahudi sakinleri için en iyi çözümdür. Tarih halihazırda, Yahudi göçünün Filistin topraklarının denetimini ele geçirmek için sömürülmesinin sürekli anlaşmazlıklara ve savaşlara neden olduğunu kanıtladı. Demokratik laik çözüm, Yahudi sakinlere sömürgeci ayrıcalıklarından, sömürgeci projeyle birlikteliklerinden ve tüm bunların neden olduğu düşmanlık halinden kurtulmaları için bir olanak sağlar. Ancak ondan sonra Filistin’deki Yahudiler, yerleşimciler değil eşit vatandaşlar olarak ülkeye ve bölgeye gerçekten entegre olabilirler.

Çabalarımızla başarabileceğimiz bir çözüm

Bu, anlaşmazlığın köklerini ve tüm yönlerini ele alan gerçekçi bir çözümdür. Bu nedenle, ülkedeki ve sürgündeki tüm Filistinlileri birleştirebilir ve adil Filistin davası için Arap desteğine yaslanabilir. İnsan Hakları ilkelerine dayalı bir demokratik çözüm olarak, İsrail Apartheid sistemini teşhir edebilir, hem halk hem kurumsal düzeyde enternasyonal desteği teşvik edebilir ve birleştirebilir. Ayrıca, ayrıcalıklarını sürdürmek için sahte “barışa” bel bağlamayan, zalim rejime karşı ortak mücadeleye katılmak isteyen Yahudi toplumundaki samimi demokrasi savunucuları ile hakiki ortaklığın temeli olabilir.

“İşgalin demokratikleştirilmesini” önermiyoruz – kendini güç ve küstahlıkla dayatan, bu ülkenin yerli vatandaşlarının temel haklarının inkar edilmesine dayanan ve onların yaşamlarının yıkıntıları üzerinde kurulan bir rejime karşı koyuyoruz. Çağrısını yaptığımız, halktan türeyen ve onun için inşa edilecek yeni bir düzenin kurulmasıdır. Bu, hakları ve özgürlükleri sahiplenerek ve onların başarısı için mücadele ederek Siyonist projenin lağvedilmesi ve demokratik laik bir Filistin’in temellerinin atılması demektir.

Konferansın amaçları

  • Filistinli mültecilerin geri dönüşüne dayalı bir çözüm ve demokratik laik devlet için hem

yerel hem enternasyonal düzeyde bilinçlendirme ve ilgi çekme

  • Bu projenin destekçileri arasında ortak faaliyetlere yol açan, görüş ve deneyim alışverişi için

bir forum sağlamak

  • Konferansın, fikirlerin gelip geçici olarak ortaya dökülüşü olarak bitmemesi için son günü,

bu projeyi sürdürmeye ilgili olanlar arasında istişareler için ayıracağız.

Filistinli mültecilerin geri dönüşü ve demokratik laik devleti için çeşitli konferanslar yapıldı. İkinci Hayfa Konferansı, bu amaçlar için çalışan bir kalıcı çatıya yönelik bir dönüm noktası olabilir. Bu nedenle bu davanın destekçilerini katılım, yazılı katkılar ve/veya paralel faaliyetlerin örgütlenmesi yoluyla bu konferansa katılmaya çağırıyoruz. Bu faaliyetler aracılığıyla, Filistinli mültecilerin geri dönüşünü ve demokratik laik devleti destekleyenlerin geniş kapsamlı bir koalisyonunun kurulmasını arzuluyoruz.

Çalışmanın Mekanizmaları

Hazırlık Komitesi, bu sürece katılan herkes arasında diyalog, işbirliği ve şeffaflık ile çalışıyor. Komite, tüm perspektifler arasından birini diğerinden üstün tutmadan bir fikir birliği kurmak istiyor.

Komite, önerilen çözümü destekleyen tüm farklı görüşlerden sunumlara konferansı açmak arzusundadır. Ana konuların ve bu projeye ayak bağı olan engellerin ciddi ve dürüst bir tartışmasını teşvik ediyoruz.

Komitenin üyeleri arasında ana iletişim mekanizması bir e-posta grubu olacaktır. Komite, ana konularla ilgili örneğin konferansın programı gibi, kararlar almak için tüm üyelere açık periyodik toplantılar gerçekleştirecektir.

Hazırlık Komitesi, çeşitli toplantılar arasında ve konferans sırasında pratik sorunları takip etmek için bir eşgüdüm komitesi atayacaktır.

Notlar

Konferans, 28–30 Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılacak.

Email: ror1state@gmail.com

Siteler: www.ror1state.org, www.awda1state.org

BDS Türkiye (Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi) tarafından çevrilmiştir.

bdsturkiye.org