Acil uluslararası eylem çağrısı: İsrail’e hemen kapsamlı bir askeri ambargo uygulayın!

Filistin Ulusal Boykot Komitesi (BNC)

İşgal Altındaki Filistin, 9 Temmuz 2011

Özgürlüğe, demokrasiye ve sosyal adalete yönelen Arap Baharı, dünya hükümetlerinin otokratik ve baskıcı Arap rejimleri ile danışıklı dövüşünü teşhir edip buna meydan okurken, birçok devlet ve şirket, İsrail ile silah ticaretini ve askeri işbirliğini aynı şekillerde sürdürüyor. İsrail ile işbirliği, okul çocukları ve barışçıl eylemciler dahil Filistinli ve diğer Arap sivillere karşı İsrail’in sistematik olarak muazzam bir şiddete başvurmasına karşın, Filistin halkına karşı sömürgeci politikalarının giderek daha da acımasızlaşmasına ve uluslararası hukuku hiçe saymaktaki ısrarına karşın sürdürülüyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki yasadışı Duvar’ını sökmesini sağlamak için uluslararası işbirliği tavsiyesinde bulunduğu istişari görüşünden yedi yıl sonra ve Filistin sivil toplumunun İsrail uluslararası hukuka uyana kadar geniş bir boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar (BDS) kampanyası çağrısının altıncı yıldönümünde Filistin BDS Ulusal Komitesi (BNC), İsrail’e karşı geçmişte apartheid Güney Afrika’sına uygulanan ambargoya benzer şekilde bağlayıcı bir geniş kapsamlı silah ambargosu uygulanması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyor.

bds-latuffİsrail, 60 yılı aşkın bir süre önce Filistin’deki planlı etnik temizlik temelli şiddet yoluyla tesis edilmesinden bu yana, milyonlarca Filistinliye ve komşu ülkelerdeki diğer Araplara bitmek bilmeyen ölüm, yaralama, zorla yerinden etme, mülksüzleştirme ve yıkım yaşattı.

İsrail, mümkün olduğu kadar az sayıda yerli Filistinlinin yaşadığı mümkün olduğu kadar çok toprağa hâkim olmak ve Filistin halkının devredilemez hakkı olan kendi kaderini tayin hakkını kullanmasının önüne geçmek için devreye sokulan hukuk dışı bir işgal, sömürgecilik ve apartheid rejimini sürdürmek için askeri güç kullanıyor. İşgal edilen toprakları ilhak ederek toprak genişletmeyi amaçlayan silahlı çatışmaları başlatmak ya da kışkırtmakla İsrail, uluslararası hukuku defalarca ihlal etmiş, Golan Tepeleri örneğinde bu eylem BM Genel Kurulu’nca saldırganlık eylemi olarak tanımlanmıştır. İsrail’in bu türden hukukdışı, saldırgan askeri güç kullanımını “nefsi müdafaa” olarak haklı gösterme girişimi hukukun –ve ahlakın- eleğinden geçemez, çünkü devletler en başta kendilerinin yarattığı hukuksuz bir durumu savunmaya hizmet eden eylemler için nefsi müdafaa hakkını devreye sokamaz.

Uluslararası insani hukuku ve insan hakları hukukunu çiğnemek konusunda İsrail’in belgelenmiş bir sabıkası vardır. Bu sabıka kaydı Filistin’de ve diğer Arap topraklarında aşırı ve ayrımsız zor kullanımı, sivillerin ve altyapıların kasten hedef alınması ve başka araçlarla uygulanan askeri harekât, saldırı ve işgalleri içermektedir. Bunun sonucu tekrarlanıp duran savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olmuştur.

Üstelik İsrail, araştırma enstitülerinin ortaklığı ile silahlarının ve savaş doktrinlerinin “saha testi” için Filistinli ve Lübnanlı sivillere karşı silahlı çatışmalarından ve askeri saldırılarından mütemadiyen istifade etmiştir. Askeri endüstrisine işgal, sömürgecilik apartheid rejimini sürdürmek için gereken kârların peşinde koştuğu küresel pazarda göreli avantajı böyle sağlamaktadır.

Devletlerin ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin İsrail’in uluslararası hukuka uymasını temin etme yükümlülüğü vardır, ancak bunu yapmakta başarısız olmuşlardır. İsrail’in süregiden şiddeti, militarizmi ve yayılmacılığı uluslararası askeri ticaret ilişkileri tarafından finanse edilir ve sağlamlaştırılırken, dokunulmazlık İsrail’e cesaret vermektedir.

İsrail’in saldırıda hukuka aykırı zor kullanımı ve insanlığa karşı suçlar, savaş suçları – toplu cezalandırma dahil – ve ağır insan hakları ihlalleri işlemesi hakkında BM kararlarındaki ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından hazırlanan raporlardaki su götürmez ve bol miktardaki kanıta karşın yabancı hükümetler, çok taraflı organlar ve şirketler, İsrail ordusu ve askeri endüstrisi ile işbirliklerini sürdürüyor ve çoğu İsrail üniversitelerinin ortaklığı ile yürütülen İsrail’in askeriye ile ilişkili araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik yatırımlarını veya desteklerini artırıyorlar. Bu hükümetler, çok taraflı organlar ve şirketler İsrail’in hukuka aykırı güç kullanımından bile bile kâr sağlamaktadır ve bu nedenle suça ortaktırlar.

Birçok dünya hükümeti ve yanı sıra BM, uluslararası sivil toplum tarafından dünya barışına en ciddi tehditler arasında sayılan İsrail’in devasa nükleer silah cephaneliği karşısında halen suskundur. Birtakım Batılı hükümetler, İsrail’in göz korkutucu nükleer cephaneliğinin yaratılmasında, geliştirilmesinde ve konuşlandırılmasında doğrudan suç ortağıydı veya halen öyledir.

İsrail’e kapsamlı bir askeri ambargonun vakti geldi de geçiyor. Bu ambargo, İsrail’in Filistin halkına ve bölgedeki diğer halklara ve devletlere karşı hukuka aykırı ve suç niteliğindeki zor kullanımına son vermeye yönelik çok önemli bir adımı oluşturuyor ve İsrail’e:

  1. Tüm Arap topraklarının (1967) işgaline ve sömürgeleştirilmesine son vererek ve Duvar’ı sökerek,
  2. İsrail’in Arap-Filistinli vatandaşlarının temel hakları olan tam eşitliği tanıyarak ve
  3. BM’nin 194 sayılı kararında şart koşulduğu üzere Filistinli mültecilerin evlerine ve mülklerine dönme haklarına saygı duyarak, koruyarak ve teşvik ederek

uluslararası hukuka dayalı yükümlülüklerine uyması için baskı yapmaya yönelik etkin, şiddet içermeyen bir tedbiri teşkil eder.

Yukarıdakilerin ışığında Filistin sivil toplum örgütlerinin en geniş koalisyonu olan Filistin Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Ulusal Komitesi (BNC), dünya genelindeki tüm vicdan sahibi insanları, hareketleri ve örgütleri İsrail’e bağlayıcı bir askeri ambargo uygulanması için bu Filistin çağrısını desteklemeye ve hükümetlere, çok taraflı organlara ve BM’ye, yanı sıra özel ve kamu şirketlerine ve kurumlarına aşağıdakileri yapmaları için baskı uygulamaya çağırır:

  1. İsrail’e silah temininin, silah sistemleri ve mühimmatlarının, askeri araçlar ve teçhizatın, çift amaçlı teçhizat dahil para-militer polis teçhizatının satışı veya transferi dahil olmak üzere her türlü ilişkili askeri malzemenin teminini derhal kesmek ve aynı zamanda yukarıda bahsedilenlerin üretimi veya bakımı için her türlü teçhizat ve ikmal maddelerinin temininin ve lisans anlaşmalarının verilmesini durdurmak;
  2. İsrail’den tüm askeri ve çift amaçlı [ürün] dışalımlarını (teçhizat, yardım ve savaş malzemeleri) durdurmak;
  3. Ülke limanlarından, topraklarından ve hava sahasından İsrail’e ve İsrail’den askeri ürünlerin naklini durdurmak;
  4. İsrail ordusu ve askeri şirketleri ile işbirliğini ve ortak yatırımlar (ister ikili ister çok taraflı olsun) dahil olmak üzere askeriye ile ilişkili AR-GE projelerini durdurmak;
  5. İsrail ordusu, askeri şirketleri ve akademik araştırma kurumları ile askeri bağlantılı tüm eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini durdurmak;
  6. İsrail’e tüm askeri yardımı sonlandırmak;
  7. Nükleer silahların üretiminde ve geliştirilmesinde İsrail ile herhangi bir işbirliğinden kaçınmak ve nükleersiz bir Ortadoğu için harekete geçmek.

Not: Kaynaklar ve arka plan bilgisi, için bkz.“The case for a comprehensive military embargo on Israel – a working paper”, BNC – Filistin BDS Ulusal Komitesi, Temmuz 2011

Filistin İçin İsrail’e Karşı Boykot Girişimi tarafından BDS hareketinin resmi sitesinden çevrilmiştir.

Filistin Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Ulusal Komitesi (BNC), Filistinli en büyük kitle örgütlerinin, sendikalarının, ağ ve örgütlerinin geniş bir koalisyonudur.

 

Üye Örgütler:

 

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Konseyi

Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı (PNGO)

Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ulusal Enstitüsü

Küresel Filistin Geri Dönüş Koalisyonu

BDS İçin Filistin Sendikal Koalisyonu (PTUC-BDS)

Bağımsız Sendikalar Federasyonu

Filistinli İşçiler Genel Birliği

Filistin Genel Sendikalar Federasyonu

Filistinli Kadınlar Genel Birliği

Filistinli Çiftçiler Birliği

Filistinli Öğretmenler Genel Birliği

Filistinli Yazarlar Genel Birliği

Filistin Üniversite Öğretim Üyeleri ve Çalışanları Sendikaları Federasyonu

Filistin Meslek Odaları Birliği

Filistin Tarım İşçileri Birliği

Filistin Kamu Çalışanları Sendikası – Sivil Sektör

Filistin Apartheid Duvar Karşıtı Kampanya (Stop the Wall)

Halk Direnişi Ulusal Komitesi
İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası (PACBI)
Nakba Anması Ulusal Komitesi
Kudüs’teki Filistinlilerin Haklarını Savunmak için Sivil Koalisyon
Kudüs Koalisyonu
Filistin Yardım Dernekleri Birliği

Filistin Ekonomik Gözlem
Gençlik Faaliyet Merkezleri Birliği – Filistin Mülteci Kampları

İşgal Altındaki Filistin ve Golan Tepeleri Savunma Girişimi

bdsturkiye.org